Reklamační řád

Reklamační řád firmy AE Energie s.r.o.

Verze 2, vydána dne  1.1.2020

Tento reklamační řád respektuje povinná ustanovení § 2099 a násl., § 2113 a násl., § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a doplňuje a konkretizuje je pro problematiku díla zhotoveného firmou AE Energie s.r.o.

 

Úvodní ustanovení.

Poskytovatelem záruky je firma AE Energie s.r.o., IČ 28665988, se sídlem Dr.Milady Horákové 340/120, 460 06 Liberec, Česká republika, (dále také jako „zhotovitel“ či „dodavatel“).

Příjemcem záruky je objednatel, který si u zhotovitele dílo nebo zboží objednal, převzal a zaplatil.

Tento Reklamační řád je v aktuální podobě v plném znění zveřejněn na webových stránkách firmy (www.ae-energie.cz).

Zákazník souhlasí a je srozuměn s tímto Reklamačním řádem, se kterým se měl seznámit před uzavřením smlouvy o dílo, popřípadě před objednáním zboží. Za souhlas s reklamačním řádem se považuje uzavření smlouvy o dílo (SoD), resp. kupní smlouvy, popř. vystavení objednávky, popř. převzetí díla, popř. odběr zboží. V případě neexistence verze parafované oběma stranami v souvislosti s uzavřením dotyčné SoD platí vždy aktuální verze na webových stránkách ke dni podání reklamace.

Jednotlivá ustanovení tohoto reklamačního řádu lze měnit smlouvou o dílo, jejíž obsah je tomuto řádu nadřazen.

 

Předmět a podmínky platnosti záruky

Zhotovitel odpovídá za jakost díla, tedy že předané dílo má obvyklé funkční vlastnosti obdobného díla a zejména vlastnosti stanovené specificky ve smlouvě s objednatelem/zákazníkem.

Vyskytne-li se u díla vada, tj stav, kdy dílo není zhotoveno v souladu se smlouvou, má objednatel právo tuto vadu reklamovat, musí tak však učinit neprodleně po tom, kdy vadu zjistil, nebo mohl při včasné prohlídce, nebo při dostatečné péči, zjistit.

Záruční doba na dílo je uvedena v SoD a začíná běžet datem předání a převzetí díla (mimo výrobků a technologií, u kterých je záruční doba stanovena výrobcem. Tyto lhůty nejsou dotčeny za předpokladu, že provozovatel díla respektuje požadované záruční podmínky (např. pravidelný servis odbornou osobou).

Záruka na opravenou část díla se prodlužuje o dobu provádění opravy, tedy od okamžiku doručení oprávněné reklamace do předání a převzetí záruční opravy.

Reklamaci nelze uplatňovat na poruchy způsobené nesprávnou obsluhou, nebo vadnou údržbou, které byly v rozporu s návody či manuály předanými zhotovitelem, nebo způsobené jinými vlivy, za které zhotovitel neodpovídá. (např.přírodní pohromy, vandalství, sabotáž apod.)

Podmínkou uznání reklamace je i uhrazení či vyřešení všech faktur z předešlého obchodního styku a dodržení smlouvy o dílo vztahující se k předmětu reklamace.

 

Způsob uplatnění/podání reklamačního nároku

Před vznesením reklamačního nároku by měl zákazník ověřit dle Smlouvy o dílo, zda záruční doba reklamovaného předmětu opravdu ještě neskončila. Pokud již skončila, jedná se o servisní požadavek, nikoliv o reklamaci.
Reklamaci na vady díla, které se projeví v záruční lhůtě, je objednatel povinen provést písemně, a to

 • nejlépe vyplněním elektronického formuláře na webu zhotovitele ( http://www.ae-energie.cz/servisni-pozadavek/ , formulář je společný pro reklamace i servisní požadavky), nebo
 • zasláním/doručením písemné reklamace, obsahující potřebné náležitosti, na adresu sídla zhotovitele (společnosti AE Energie s.r.o.), nebo
 • zasláním reklamačního požadavku elektronickou poštou na adresu reklamace@ae-energie.cz .
  (Poznámky: Pokud byste užili jinou emailovou adresu, není zahájení reklamačního procesu automaticky garantováno. Pokud po zaslání e-mailu neobdržíte do druhého pracovního dne potvrzení o jeho přijetí firmou, raději použijte formulář.)

Reklamační požadavek musí obsahovat následující povinné údaje:

 • jméno a kontaktní údaje na objednatele, vč.telefonu
 • specifikace zařízení, nebo instalace, které má závadu
 • popis závady, chování systému
 • adresa objektu instalace
 • stáří instalace, kdo instaloval

Pokud chcete, můžete reklamaci doprovodit také telefonátem, avšak vyplnění webového formuláře, nebo zaslání poštou nebo osobní podání jsou jedinými prokazatelnými doklady o odeslání či přijetí předmětné reklamace.

Termínem přijetí reklamace je okamžik přijetí zprávy elektronickým formulářem, nebo termín doručení písemné reklamace.

 

Příjem reklamace, její posouzení a dohoda o způsobu vyřešení

Zhotovitel do 5 pracovních dnů potvrdí objednateli přijetí reklamačního požadavku, včetně

 • termínu přijetí reklamace
 • označení osoby pověřené vyřízením reklamace (referent řešení reklamace)
 • vyjádření k oprávněnosti reklamace, nebo požadavku na součinnost pro posouzení její oprávněnosti
 • indikace možností řešení reklamace, pokud se prokáže její oprávněnost.

V případě odmítnutí oprávněnosti reklamace zhotovitel toto písemně odůvodní.

O oprávněnosti reklamace rozhoduje referent řešení reklamací bez zbytečného odkladu. Referent si pro rozhodnutí o oprávněnosti reklamace může vyžádat zpřístupnění díla a odborné posouzení třetí strany (např. dodavatele materiálu/technologie). Nebude-li zhotoviteli nebo jeho dodavateli posouzení instalace na místě umožněno, je zhotovitel oprávněn reklamaci zamítnout.

S ohledem na to, že provedené dílo nelze rozumně odstranit, přicházejí v úvahu dvě možnosti řešení oprávněného reklamační požadavku:

 • odstranění vady opravou, včetně případné výměny vadných částí
 • přiměřenou slevou z kupní ceny (pokud dílo lze i s vadou provozovat).

Firma AE Energie vždy preferuje opravu díla, tak aby sloužilo objednateli k jeho plné spokojenosti a v souladu se SoD.

V případě, že by objednatel opravu odmítl (např. vada nebrání plné funkčnosti), je možná písemná dohoda o přiměřené slevě z kupní ceny.

Řešení reklamace odstoupením od smlouvy ze strany objednatele je možná pouze v situaci, kdy odstranění vady opravou není zhotovitel schopen v přiměřené lhůtě zajistit a dílo s vadou neplní požadovanou funkčnost. V takovém případě zhotovitel demontuje a odveze veškeré dodané technologie/komponenty a materiál, a uvede stanoviště do původní podoby. Objednatel uhradí pouze takové náklady zhotovitele, které byly účelně vynaloženy a objednateli přinesou i po odstoupení od smlouvy užitek.

 

Vyřešení reklamace opravou

Zhotovitel se s objednatelem domluví na přesném termínu nástupu na opravu, rozsahu opravy a předpokládaném termínu dokončení.

 

Lhůta pro odstranění záruční vady

Zákonná lhůta pro odstranění záruční vady je 30 dnů.  Snažíme se však závadu odstranit ve lhůtě kratší, s přihlédnutím k dostupnosti náhradních dílů, našim kapacitám a naléhavosti problému, vadou způsobeného.

Reklamovaná vada je považována za odstraněnou předáním opraveného díla.

V případě záruční závady na technologii, která je součástí dodávky díla, se zhotovitel zavazuje uplatnit bez prodlení záruční nárok u dodavatele této technologie, neodpovídá však za dodržení reklamačních podmínek těmito subdodavateli.

Za technologie a části díla, pořízené a dodané objednatelem, nenese zhotovitel žádnou zodpovědnost a záruční nároky řeší sám objednatel.

 

 

———— KONEC —————-