Dotace – RD

Pro rodinné domy (RD)

Na RD lze získat více druhů dotací, zmíníme ty, kterým se aktivně věnujeme v rámci svého oboru.

Dotace pro RD jsou dostupné v rámci těchto programů:

 • Nová zelená úsporám Standard (NZÚ)
 • Nová zelená úsporám Light (NZÚ Light)
 • Kotlíková dotace

Nová zelená úsporám Standard (NZÚ)
Dotace pro všechny majitele domů, kteří chtějí zlepšit své bydlení, pořídit čisté zdroje energie a ušetřit za vytápění a vodu. Dotace ve výši až 50% způsobilých výdajů je vyplacena po realizaci. Žádosti lze podávat před realizací, v jejím průběhu, i po ukončení realizace.
Žádat mohou:
– Vlastníci stávajících domů využívaných k trvalému bydlení
– Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
– Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

a) Výměna zdrojů tepla: Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového hlavního zdroje tepla na vytápění ve stávajícím, řádně dokončeném RD a jeho zapojení do otopné soustavy výměnou za stávající hlavní zdroj tepla na vytápění.
Maximální výše dotace je stanovena v tabulce:


b) Příprava teplé vody: Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového systému pro ohřev vody včetně jejich příslušenství a zapojení. Podporovány jsou následující systémy:
– Solární ohřev vody
– Tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem pro ohřev vody
Maximální výše dotace je stanovena v tabulce:


c) Fotovoltaické systémy (FVE): Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci nového fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody elektrické energie a distribuční soustavou, určeného pro výrobu elektrické energie s přednostním využitím vyrobené energie v obytných částech budovy.
Minimální podporovaný instalovaný výkon je 2 kWp.
Maximální výše dotace činí 160 000 Kč na jeden RD a určuje se jako součet jednotkových výši podpory za jednotlivé části systému:


d) Větrání (VZT): Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla včetně jejich příslušenství a zapojení. Podporovány jsou následující systémy:
– Centrální systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla
– Decentrální systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla
Větrací systém musí zajišťovat řízené větrání všech obytných místností a místností s předpokládaným dlouhodobým pobytem osob v řešených bytových jednotkách.
Maximální výše dotace je stanovena v tabulce:


e) Ekomobilita: Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní elektromobil a případných dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

Dotaci na instalaci dobíjecího bodu pro elektromobil lze čerpat pouze v kombinaci se zateplením, novostavbou nebo s výměnou a instalací zdrojů energie.

Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které mají funkci řízení odběru elektřiny při dobíjení elektromobilu z elektrorozvodné sítě dle sjednaného maximálního příkonu.

Dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěno na pozemku, který přísluší k podporované stavbě domu a je ve vlastnictví žadatele, popř. uvnitř tohoto domu.

Podporované dobíjecí stanice nejsou určeny pro veřejnost ani komerční provoz.

Maximální výše dotace je stanovena v tabulce:


Dotační bonusy NZÚ:

 • Kombinační bonus – je poskytován v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření.
  Výše bonusu je 10 000 Kč za každé opatření, s výjimkou prvního.

Aktuální a kompletní informace o dotacích NZÚ pro RD naleznete zde.Nová zelená úsporám Light (NZÚ Light)
Dotace na snadno realizovatelná opatření pro seniory, invalidní důchodce, příjemce příspěvku na bydlení nebo přídavku na dítě, kteří chtějí snížit své výdaje za energie. Dotace ve výši až 100%, peníze dostanete předem.
Žádat mohou
:

– Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu, ve kterém jsou trvale hlášeni déle než od září 2022
– Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci, ve které jsou trvale hlášeni déle než od září 2022
PODMÍNKA: Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě.

Solární ohřev vody: Podpora se poskytuje na termický nebo fotovoltaický ohřev vody s využitím stávajícího bojleru nebo s novým bojlerem.
Výše podpory na solární ohřev vody je stanovena takto:

 • 60 000 Kč na solární termický nebo solární fotovoltaický ohřev vody využívající stávající bojler
 • 90 000 Kč na solární termický nebo solární fotovoltaický ohřev vody s novým bojlerem

Aktuální a kompletní informace o dotacích NZÚ Light naleznete zde.Kotlíková dotace
Dotace je určena pro vlastníky nebo spoluvlastníky nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky bytového domu nebo trvale obývaného rekreačního objektu).
Žádat mohou: Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti
Podmínky:
– Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně.
– Žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

Domácnosti s nízkými příjmy – zejména senioři a lidé pobírající příspěvek na bydlení – mohou získat až 95% dotaci na výměnu starého kotle na pevná paliva. A co víc! Nyní nepotřebujete mít na kontě desítky tisíc, peníze dostanete předem. Domácnosti, které do této skupiny nespadají, mohou požádat až o 50% dotaci na výměnu neekologického kotle z dotačního programu Nová zelená úsporám.

Na co lze čerpat: Na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj.

Typy podporovaných zdrojů tepla:

 • Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže
 • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
 • Elektrická a plynová tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla typu vzduch-vzduch nejsou podporována.

Výše a podmínky podpory jsou následující:

Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši až 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

Příjem žádostí pro Liberecký kraj probíhá do 31. 8. 2024.


Aktuální a kompletní informace o Kotlíkových dotacích naleznete zde.

Aktuální a kompletní informace o Kotlíkových dotacích pro Liberecký kraj naleznete zde.Pro konzultaci ohledně dotací se můžete obracet na naši externí pracovnici paní Součkovou, tel.+420 725 532 223 nebo zde, ráda zodpoví Vaše dotazy a vše ochotně vysvětlí.

Při požadavku na návrh řešení včetně rozpočtu SE OBRAŤTE PŘÍMO NA NÁS, navrhneme Vám řešení na míru Vašim potřebám.